عادل طالبی در تجارت نیوز

الگوی چین در اینترنت ملی اجرا می‌شود؟
الگوی چین در اینترنت ملی اجرا می‌شود؟

در پاسخ به سوال «آیا چین...» گفتم که متاسفانه به دلیل عدم شفافیت، هنوز به صورت قطعی چیزی نمی‌دانیم.

رسانه‌ها 1401/02/12 تجارت نیوز بخوانم...